Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Sandkærgårdeladen - nedtagningen.


Den ene bindingsværksmur med originale bygningsdele fra 1793 - nu uden tag. 9/10 - 2013 (Klik for at se stort billede)
Laden er taget ned og skal genopføres.
Den sidst bevarede originale kartoffeltyskerbygning er nu taget ned. Resterne er overgivet til foreningen, der er i gang med et genopførelsesprojekt. Status og baggrund for projektet kan ses under fanebladet Bygninger link:  http://kartoffeltysker.dk/Pages/vismr.asp?soeg=&id=164&returpage=aktivitet.asp?id=38

Her er historien om arbejdet med at nedtage laden.

Laden blev taget ned i 2014 under kyndig ledelse af daværende museumsinspektør Søren Toftgård Poulsen, Klosterlund samt medvirken af frivillige fra Kartoffeltyskerforeningen, heraf et medlem af de frivillige ved Herning Museum samt Havredal praktiske Landbrugsskole.

Medlemmer af Kartoffeltyskerforeningen bidrog til arbejdet  med frivillige indbetalinger og Viborg kommune har bevilget 23.800 kr. (se museumschef Henning Ringgårds ansøgning til Viborg Kommune under Links).
 
Nedenstående er der en billedopdatering fra Jens Maul (Kartoffeltyskerne på Alheden) af de forskellige faser i arbejdet med nedtagningen. Første del viser arbejdet med afmærkningen. Anden del viser processen i forbindelse med selve nedtagningen. Tredie del viser den sidste oprydning.
Før arbejdet med nedtagningen kunne gå i gang, var det nødvendigt at flytte nogle eltavler. Det arbejde blev udført af et autoriseret el-firma. Vi har ikke fotos af den del af arbejdet.
Ved at klik på billederne vises de i stort format.Projekt med nedtagning og genopførelse indeholder betydelige udfordringer. Her et billede med det originale træværk inden nedtagningen påbegyndtes.

Her ses en lem, hvorigennem man fodrede dyrene i stalden lige på den anden side af lemmen.

De forskellige bygningsdele afmærkes og nummereres. Alle numre med deres placering noteres samtidig på en tegning af laden.

Lerklinet tavl (firkantet felt mellem tømmerstykkerne) formodentlig original.

Gulvet i stalden er gravet fri og rengjort så stenene kan nummereres. (17/10 - 2013, Foto: Jens Maul)

Stenene er her nummereret og fotograferet så de senere kan lægges på nøjagtig samme måde.

Søren Poulsen, Museum Midtjylland, orienterer foreningens formand Aksel Kramer om arbejdet med afmærkningen af de bevaringsværdige dele og hvordan man kan se, hvad der er bevaringsværdigt - samt nye opdagelser vedr. ladens oprindelige funktion. (17/10 - 2013, Foto: Jens Maul)

Efter afmærkningsarbejdet var afsluttet, blev taget fjernet af et professionelt nedbrydningsfirma - som fik lov til at arbejde uden fotografer.

Det øvrige nedtagningsarbejde kunne derefter gå i gang. Det strakte sig over et par dage. .
Her ses en ydervæg "indefra" - gjort klar til at få banket murstenene ud.

Forsigtigt bankes murstenen ud. Bindingsværket kan tages ned.

Her er så resultatet - murstenene banket ud, så kun bindingsværket er tilbage.

Indvendig skillevæg

Her ses ladens midterste konstruktion

Hele nedtagningen gik som planlagt - på nær forsøget på at redde dette stykke lerklinede tavl.

Efter nedtagningen forestod et større arbejde med at få de nummererede dele af træværk og sten i de rigtige kasser, så de kunne køres på depot

Den sidste oprydning blev foretaget med store maskiner. Under denne del af arbejdet skulle der opbrydes et cementgulv, der formodentlig var lagt i den del af laden, der på et tidspunkt blev brugt til kostald. Under cementen kom de gamle syldsten frem.

Efterlysning af fortællinger om Vestre Sandkærgårde

Til støtte for arbejdet med at søge midler til ladens genopførelse overvejer vi at udarbejde et hæfte om laden og dens historie. Vi har allerede modtaget en historie fra Ernst Bärtel i Randers - herunder en DVD om hans oplevelser på gården.
Vi modtager dog fortsat gerne bidrag med historier fra en tid, hvor man har boet der, er man fortsat særdeles velkomne til at sende fortællinger herom (evt. vedlagt billeder) til formanden for Kartoffeltyskerne på Alheden, Aksel Kramer, mail: formand@kartoffeltysker.dk

Laden stod på Vestre Sandkærgårde, så i forbindelse emd genopførelsen er det specielt Vestre Sandkærgårde, der er interessant.Historier om Østre Sandkærgårde er naturligvis også en del af kartoffeltyskernes historie ikke mindst Bärtelslægten, så de modtages også fortsat gerne.

Opdateret 28. januar 2019
Laden endeligt nede.Opmaganiseringsarbejdet kan påbegyndes.

Ladens træværk (stolper m.v.) på paller - klar til at blive kørt væk.

Stengulvet i trækasser afventer afhentning til placering i depot.

Under den sidste oprydning dukker noget interessant op under cementgulvet i en del af stalden - gamle syldsten.

Her ses de oprindelige syldsten - fundament for den ene gavl. Uden syldsten havde bindingsværket ikke stået siden 1793!

Her ses syldstenene i baggrunden.Området til højre er fra en senere udvidelse af laden.Det synlige cementgulvet lå i kostalden.

Moderne maskinkraft har været en uvurderlig hjælp ved opgravning af alle disse store sten. Tænk på at de i sin tid møjsommeligt er blevet transporteret til stedet og lagt ned med håndkraft. Stor respekt for det!

Sidste del af oprydningen. Der er ikke flere spor af laden på dens oprindelige plads.

Ernst Bertel fortæller om sine oplevelser som barn og voksen med laden på familiens gård Vestre Sandkærgårde. Ernst har været meget aktiv i bestræbelserne på at få laden bevaret for eftertiden - og derfor meget tilfreds med, at den nu er taget ned - med mulighed for genopførelse. Vi håber, hans mange historier bliver skrevet ned, så de kan komme med i et hæfte om ladens historie.

Laden i Sandkjærgårde, som den så ud før nedtagningen oktober 2013.

© Udarbejdet af ThiseWeb.dk