Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Sandkærgårdeladen


Den ene bindingsværksmur med originale bygningsdele fra 1793 - nu uden tag. 9/10 - 2013 (Klik for at se stort billede)
Laden er taget ned og skal genopføres.
Sporene af den den sidst bevarede originale kartoffeltyskerbygning, Laden i Vestre Sandkærgårde, kan nu ikke længere beses. Den er lagt i depot på Det ny Havredal, (Landbrugsskolen).
Interessenterne omkring laden havde et møde den 24. juni 2014 for at drøfte dens fremtid. Da den ligger i Viborg Museums område, havde dette museum udarbejet et forslag, som alle tilsluttede sig. Det gik ud på, laden genopføres i Klostelund, medens Viborg museum støtter Det ny Havredal med viden om, hvordan et kartoffeltyskerstuehus så ud i 1700-tallet, så skolen kan genopføre stuehuset efter de originale tegninger. Såvel Klosterlund som Det ny Havredal skal selv finde midler til realisering af projekterne.
Vi har ikke fået endelig svar på, om forslaget bliver godkendt, men ud fra det hidtidige forløb, anser vi det for sandsynligt. Da midlerne formentlig primært skal skaffes gennem private, typisk fonde, må vi afvente det endelige projekt, før vi kan sige noget om behov for økonomisk støtte fra foreningen.

Interessenterne i projektet er de parter, der deltog i arbejdet med nedtagningen. Opførelsen af laden skal ske på baggrund af de tegninger, Viborg Museum og Kartoffeltyskerne på Alheden tidligere i samarbejde har fået udarbejdet af et arkitektfirma med stort tilskud fra Viborg kommune.
 I 2011 drøftede foreningen seriøst muligheden for en evt. bevarelse, da alle kunne se, at det var et spørgsmål om tid, før den forfaldt totalt. Ejerne var positive over for projektet og overlod i 2013 laden til  Herning (Klosterlund)- og Viborgmuseerne. Foreningens medlemmer bakkede ligeledes op om ideen - og der blev taget kontakt til diverse frilandsmuseer for at høre om deres interesse. Kun Klosterlund Museum reagerede positivt, hvorfor foreningen med ejernes accept indgik et samarbejde med museet om projekt nedtagning.

Det resulterede i, at laden under kyndig ledelse af museumsinspektør Søren Toftgård Poulsen, Klosterlund,er  taget ned under medvirken af frivillige fra Kartoffeltyskerforeningen, heraf et medlem af de frivillige ved Herning Museum samt Havredal praktiske Landbrugsskole.

Medlemmer af Kartoffeltyskerforeningen har bidraget med frivillige indbetalinger til nedtagningsarbejdet og Viborg kommune har bevilget 23.800 kr. (se museumschef Henning Ringgårds ansøgning til Viborg Kommune under Links).
 
Nedenstående er der en billedopdatering fra Jens Maul (Kartoffeltyskerne på Alheden) af de forskellige faser i arbejdet med nedtagningen. Første del viser arbejdet med afmærkningen. Anden del viser processen i forbindelse med selve nedtagningen. Tredie del viser den sidste oprydning.
Før arbejdet med nedtagningen kunne gå i gang, var det nødvendigt at flytte nogle eltavler. Det arbejde blev udført af et autoriseret el-firma. Vi har ikke fotos af den del af arbejdet.
Ved at klik på billederne vises de i stort format.Projekt med nedtagning og genopførelse indeholder betydelige udfordringer. Her et billede med det originale træværk inden nedtagningen påbegyndtes.

Her ses en lem, hvorigennem man fodrede dyrene i stalden lige på den anden side af lemmen.

De forskellige bygningsdele afmærkes og nummereres. Alle numre med deres placering noteres samtidig på en tegning af laden.

Lerklinet tavl (firkantet felt mellem tømmerstykkerne) formodentlig original.

Gulvet i stalden er gravet fri og rengjort så stenene kan nummereres. (17/10 - 2013, Foto: Jens Maul)

Stenene er her nummereret og fotograferet så de senere kan lægges på nøjagtig samme måde.

Søren Poulsen, Museum Midtjylland, orienterer foreningens formand Aksel Kramer om arbejdet med afmærkningen af de bevaringsværdige dele og hvordan man kan se, hvad der er bevaringsværdigt - samt nye opdagelser vedr. ladens oprindelige funktion. (17/10 - 2013, Foto: Jens Maul)

Efter afmærkningsarbejdet var afsluttet, blev taget fjernet af et professionelt nedbrydningsfirma - som fik lov til at arbejde uden fotografer.

Det øvrige nedtagningsarbejde kunne derefter gå i gang. Det strakte sig over et par dage. .
Her ses en ydervæg "indefra" - gjort klar til at få banket murstenene ud.

Forsigtigt bankes murstenen ud. Bindingsværket kan tages ned.

Her er så resultatet - murstenene banket ud, så kun bindingsværket er tilbage.

Indvendig skillevæg

Her ses ladens midterste konstruktion

Hele nedtagningen gik som planlagt - på nær forsøget på at redde dette stykke lerklinede tavl.

Efter nedtagningen forestod et større arbejde med at få de nummererede dele af træværk og sten i de rigtige kasser, så de kunne køres på depot

Den sidste oprydning blev foretaget med store maskiner. Under denne del af arbejdet skulle der opbrydes et cementgulv, der formodentlig var lagt i den del af laden, der på et tidspunkt blev brugt til kostald. Under cementen kom de gamle syldsten frem.

Efterlysning af fortællinger om Sandkærgårde

Til støtte for arbejdet med at søge midler til ladens genopførelse overvejer vi at udarbejde et hæfte om laden og dens historie. Hvis nogen kender til historien, evt. endda kan bidrage med historier fra en tid, hvor man har boet der, er man særdeles velkomne til at sende fortællinger herom (evt. vedlagt billeder) til formanden for Kartoffeltyskerne på Alheden, Aksel Kramer, mail: formand@kartoffeltysker.dk

Opdateret 9. september 2014.
Laden endeligt nede.Opmaganiseringsarbejdet kan påbegyndes.

Ladens træværk (stolper m.v.) på paller - klar til at blive kørt væk.

Stengulvet i trækasser afventer afhentning til placering i depot.

Under den sidste oprydning dukker noget interessant op under cementgulvet i en del af stalden - gamle syldsten.

Her ses de oprindelige syldsten - fundament for den ene gavl. Uden syldsten havde bindingsværket ikke stået siden 1793!

Her ses syldstenene i baggrunden.Området til højre er fra en senere udvidelse af laden.Det synlige cementgulvet lå i kostalden.

Moderne maskinkraft har været en uvurderlig hjælp ved opgravning af alle disse store sten. Tænk på at de i sin tid møjsommeligt er blevet transporteret til stedet og lagt ned med håndkraft. Stor respekt for det!

Sidste del af oprydningen. Der er ikke flere spor af laden på dens oprindelige plads.

Ernst Bertel fortæller om sine oplevelser som barn og voksen med laden på familiens gård Vestre Sandkærgårde. Ernst har været meget aktiv i bestræbelserne på at få laden bevaret for eftertiden - og derfor meget tilfreds med, at den nu er taget ned - med mulighed for genopførelse. Vi håber, hans mange historier bliver skrevet ned, så de kan komme med i et hæfte om ladens historie.

Laden i Sandkjærgårde, som den så ud før nedtagningen oktober 2013.

© Udarbejdet af ThiseWeb.dk