Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Status vedr. Sandkærgårdeladens genopførelse


Udpluk af deltagerne ved velkomsten til rejsegildet.
Det praktiske arbejde:

Arbejdet skrider hastigt frem. Den 6. juli fik vi leveret taglægter fra Fousing Savværk. Den tidligere aftale med Hjerl Hede  om håndhuggede lægter,kan desværre ikke opfyldes fra museets side. Vi har derfor lavet et kompromis med bestillingen hos Fousing savværk.
Tømrerteamet gik hurtigt i gang med opsætning af lægterne - og allerede nu er arbejdet så langt, at vor tækker er begyndt på lyngtækning af tage. Der skal dog bruges flere lægter, der er bestilt, og mere lyng - selv om vi holdt lyngplukkekdag den 17. juli.

Inden lægterne blev leveret, var murerteamet blevet færdig med opmuringen af samtlige ydermure - så det nu kun er de indendørs skillerum, der mangler.

Der har i alt været tre dage med lyngplukning: Lørdag den 15. maj på et hedeareal ejet af vor mangeårige revisor Børge Laier. Den 29. maj på et areal på Kongenshus efter tilladelse fra Hedeselskabet. Den 17. juli var der igen lyngplukning på Kongenshus. 

Den 6. april 2021 afholdtes en arbejdsdag med "coronalovlig" arbejdsgruppe. Preben Pagaard fra frilandsmuseet Hjerl Hede instruerede i teknikken med lerstampning af ladens gulv og opmuring af laden - man bygger jo et hus fra oven og ned - og ikke fra bunden - som de fleste nok ville gøre!!

Derudover har der været fælles arbejdsdage lørdagene den 10. og 17. april, hvor arbejdsgruppen fortsatte arbejdet delt op i mindre grupper. En gruppe færdiggør lergulvet, en anden opmuringen, en tredie står for tømrerarbejdet. Grupperne aftaler indbyrdes, hvornår arbejde udføres.

Tømrerholdet har holdt "løse" arbejdsdage og sat hængsler m.v. på døre m.v., som derefter er sat ind i laden.
Der er  trukket kabler, så der kun mangler stikkontakter, der først kan etableres, når planen for museets indretning er klar. .

Det fremtidige arbejde:

Pigstenene skal lægges færdigt. Det arbejde er i fuld gang og vil blive færdiggjort efter de enkeltes tidsplaner.

Ønsker man som "ny" at deltage i arbejdsopgaverne, kan man kontakte foreningens kasserer på mail. Tilmelding nødvendig aht planlægningen, herunder overholdelse af forsamlingsforbud m.v. Nye kan tilmelde sig på mail kasserer@kartoffeltysker.dk ,

Det hidtidige forløb - Status

Økonomi

Jyllandspostens fond har bevilget 40.000 kr. til arbejdet med ladens genopførelse. Der har været god brug for pengene til bl.a. indkøb af tagspær m.v., da de originale spær var gået tabt.  Trods de frivilliges store indsats, er der fortsat behov for penge til materialer. Vi er derfor taknemmelige for donationen.
Grønhøj Maskinforretning har ydet en stor hjælp med at stille nødvendige maskiner og arbejdskraft il rådighed med løft af spær m.v.

Arbejdsdage

Første planlægningsmøde blev afholdt den 9. februar 2019. Efter dette møde havde et arbejdshold udgravet og markeret ladens omrids. Det betød, at fundamentet var klar til "grundstensnedlæggelsen" ved den fælles arbejdssamling 23. februar. Den første sten blev lagt af en Bärtelefterkommer, Kaj Christiansen, Bjerringbro. På fædrenes side er han af Krathslægten, medens han på mødrene side stammer fra Bärtel - og dermed kan føres tilbage til Torinoområdet i det nuværende Italien. ''

Ved dagens slutning kunne man allerede se omridset og konturerne af laden - og med god fantasi fornemme, hvordan arbejdet kunne lykkes.

Selv om den konkrete lade er en "Bärthellade", er det også en lade for alle kartoffeltyskere. De oprindelige bygningerne var "typehusbygninger", som den enkelte ejer dog kunne sætte sit eget præg på.

Efter "grundstensnedlæggelsen" har
der været 8 fælles arbejdsdage  på lørdagene  9, 23. og 30.marts,  27. april, 25. maj, 31. august og 21. september 2019, 26. oktober. 2019 samt 28. november 2019 med en gruppe på mere end 20 frivillige. Dertil nogle "løse" arbejdsgruppedage.

Der blev afholdt rejsegilde  den 4. november 2019 for de frivillige håndværkere, medlemmer og indbudte samarbejdspartnere.

Indtil den 9. marts 2020 arbejdede et tømrerhold med at bearbejde stolper og bjælker efter Søren Toftgårds anvisninger og et "stenlæggerhold"  med at lægge stenene efter Sørens optegnelser fra nedtagningen af laden.

Rejsegildet var en milepæl, der markerede, at genopførelsen er gået fra en fjern drøm til tæt på virkeliggørelse.

P.g.a. coronakrisen lå arbejdet stille det meste af 2020. Den 17. oktober var der møde, hvor den fremtidige plan for opførelsen blev drøftet. Der var fælles arbejdsdag 7. november 2020.

Den 6. april 2021 tillod landets "genåbning", at vi kunne holde en arbejdsdag, med instruktion i lerstampning af gulvet samt opmuring. Arbejdet med laden foregår i det fri på privat grund, hvor der ikke er adgang for offentligheden. Reglerne tillod en  forsamling på 10 personer i det fri (For en foreningsaktivitet som denne var tallet på 50). 

Det praktiske arbejdet er fortsat under vejledning af Søren Toftgård Poulsen, tidligere museumsinspektør på Klosterlund Museum med foreningens formand Aksel Kramer som formel ansvarlig projektleder med ansvar for økonomien.

Opdateret 21. juni 2021
Så er eltavlen sat op - og kablet mellem hovedavlen og Laden gravet ned. Status 17. november 2020

Statusbillede fra 17. november 2020

Statusbillede fra 17. november 2020


Statusbillede fra 17. november 2020

Elkablerne er ført ind til el-tavlen 7. novemeber


Der påføres trætjære med afdækning af pigstenene 7. november 2020

Der påføres trætjære den 7. november

Malerholdet i gang den 7. november 2020.

Kransen til rejsegildet 4. november 2019.

Ladens ydervægge er ved at være færdigrejst - og 25. maj 2019 er turen så småt kommet til tagspærrene.

Ladens "skelet" og stenlægningen 13. april 2019

Første sten hjælpes helt på plads med oprindelige arbejdsmetoder.

Første sten køres til sin plads med moderne hjælpemidler.

Status 25. maj 2019

Arbejdet med placeringen af de øvrige sten drøftes.

Første sten er lagt på sin kommende plads

Arbejdet skrider hastigt fremad. Her som den ser ud 13. april

Udpluk af stolpevirvaretBjælkerne sorteres

Stolpesortering

Ladens skelet med originalt træværk, herunder den originale dør klar til rejsegildet.

Søren Toftgård Poulsen og formanden for Kartoffeltyskerne på Alheden Aksel Kramer taler før rejsegildet om det videre forløb.

Arbejdsdag den 9. marts. Stenene hentes med moderne hjælpemiddel!

Placering af stolperne på syldtsten drøftes

Stenlægningen overvejes. Det ses allerede, hvor langt stolpearbejdet er fremme!

To tømrere drøfter stolpekvaliteten

Stolpearbejdet kræver sin mand - plus et par stykker til!

Det formelle

Der er indgået en 30-årig nu tinglyst aftale om brugsretten til et jordstykke på Grønhøj Kros areal til opførelse af laden mellem foreningen og kroejer Gregers Laigård, Grønhøj Kro. Aftalen er godkendt af Herning og Viborg museer i tillid til, at Kartoffeltyskerforeningen i samarbejde med en eller flere andre lokale foreninger vil drage omsorg for ladens genopførsel og fremtidige bevaring i Grønhøj Kros maskinhal . Begge museer vil i det omfang, det er dem muligt, agere støtte for projektet.

Laden er altså nu foreningens ejendom, Forudsætningen om samarbejde med en eller flere foreninger er blevet opfyldt ved et samarbejde med kroejer Gregers Laigaard og foreningen Liv på Alheden. Projektet Kartoffelens Univers var interesseret i at laden blev en del af dette. September 2020 er det oplyst, at Universprojektet indtil videre er stille i bero. Samarbejdet melelm Universprojektet og foreningen om laden er derfor ophørt.   

For nuværende er der midler til, at frivilliggruppen kan arbejde ud fra de midler, der er doneret af lokale sponsorer, bl.a. Grønhøj Vogmandsforretning. Vi er meget taknemmelige over for den hjælp, vi allerede modtaget fra disse. Også donationen fra Jyllandspostens fond på 40.000 kr. er en stor hjælp.

Grønhøj Kro har efter udviklingen i Universet tilbagebetalt vor donation på 20.000 kr. i form af huslejefritagelse for vort museum, så disse penge kan indgå  i økonomien for ladens genopførelse.

Højslev tglværk har doneret nødvendig ler og sand til brug for lerstampning af gulvet og mørtel til murene.

Vi skal fortsat indkøbe tømmer og tagmaterialer. En færdiggørelse kræver ud over frivillig arbejdskraft også yderligere sponsorstøtte fra diverse virksomheder samt diverse fonde.

Frivilliggruppen har tilknyttet en specialist i restaurering af gamle bygninger samt en tagtækker. De pågældende kan hjælpe med sten til opmuring af væggene og tagtækning af laden, evt. med lyng, hvis vi kan skaffe tilstrækkeligt. Vi har fået tilladelse til at høste noget lyng på såvel en privat mark samt i et område på Kongenshus.

Vi kan fortsat bruge flere frivillige - selv om den nuværende gruppe er nået rigtig langt med arbejdet.

Baggrund: 

Allerede i 2010 var foreningen opmærksom på ladens tilstand, der betød risiko for sammenstyrtning. Det var samme år et tema på foreningens slægtstræf (se hjemmesidens arkiv fra slægtstræf 2010). Kroejer Gregers Laigård, Grønhøj, arbejdede dengang med planer om et Alhedecenter, hvori laden indgik. Vi tog derfor dengang ingen initiativer om laden. På slægtstræffet i 2011 fortalte Gregers imidlertid, at planerne var skrinlagte, (se Arkiv, slægtstræf 2011). Da ingen os bekendt derefter tog initiativ til ladens bevarelse, undersøgte vi mulighederne for dette. 

De tidligere ejere var positive, hvis laden blev et ikke-kommercielt museumsprojekt. Nationalmuseets Frilandsmuseum var interesseret, hvis vi ikke fandt et jysk museum, der ville have den. Uden kendskab til museumslovgivningen kontaktede vi nogle jyske frilandsmuseer. Klosterlundmuseet, var positiv og da det er placeret på en del af Alheden, levede det op til ønsket om i muligt omfang at bevare laden på Alheden. Ejerne gav deres støtte til Klosterlundløsningen, da den levede op til deres forudsætning om, at laden skal indgå i et museum, samtidig med, at den ikke skal indgå i et kommercielt formål.

Vi skrev om temaet i medlemsbladet og drøftede det på i alt 8 møder på vore slægtstræf og 2 generalforsamlinger. På møderne nævntes en placering i Grønhøj, hvor laden oprindeligt stod, ligesom Kongenshus indgik som forslag til en placering. På forslag fra medlemmerne blev det muligt at indbetale frivillige bidrag til ladens bevarelse med Klosterlund som en accepteret mulighed. Hjemmesidens tophistorie i 2012 var et par måneder historien om Sandkærgårdeladen og Klosterlundmuligheden, ligesom det igen var et tema på vort slægtstræf i 2012.

Klosterlund kendte museumslovgivningen og indbød derfor Viborg Museum til et samarbejde. Den 12. januar 2013 deltog Viborg og Klosterlund museum i vort bestyrelsesmøde. Ved mødets afslutning fornemmede vi ikke en egentlig modstand mod en Klosterlundløsning, selv om andre placeringsmuligheder var berørt. Laden var også et tema på generalforsamlingen april 2013 med 130 deltagere uden nogen udtalte direkte modstand mod Klosterlund.  Vi hørte første gang om Viborgs interesse for Havredalsmuligheden juni 2013 umiddelbart før arbejdet med nedtagningen begyndte.

På slægtstræffet november 2013, hvor 170 medlemmer fordelt på 2 dage hørte om status, herunder Havredalsmuligheden, talte ingen mod Klosterlund. I vort medlemsblad februar 2014 omtalte vi både Havredalløsningen og Klosterlundløsningen. Vi orienterede i medlemsbladet om, hvorfor, vi anså Klosterlundløsningen som den, der bedst lever op til alle de involveredes interesser. Vi omtalte også nogle af de uafklarede spørgsmål ved Havredalløsningen, der ikke nødvendigvis udelukkede os som samarbejdspartner, men at det ud fra oplægget ikke virkede umiddelbart logisk for os at indgå i samarbejdet, der ikke blev yderligere konkretiseret på et møde den 10. marts 2014.

Bestyrelsen forelagde de forskellige løsninger for generalforsamlingen april 2014 og fik der opbakning til Klosterlundløsningen, idet kun en enkelt argumenterede for Havredalsløsningen.

Starten på projektet

Den 25. juni 2014 blev der afholdt et nyt møde mellem interessenterne. Her blev vi præsenteret for et oplæg om, at laden blev opført i Klosterlund og muligheden for en rekonstruktion af et stuehus i Havredal skulle afklares mellem Havredal Landbrugsskole og Viborg Museum.

Den 17. september 2014 beslutter Viborg Kommune sig for at realisere dette oplæg.

Klosterlunds placering i nærheden af Bølling Sø, en gravhøj og fredskov indebar imidlertid større udfordringer end forudset p.g.a. forskellige fredningsbestemmelser. Måske ikke uoverkommelige. Herning Museums vurdering var dog, at udfordringerne ville skyde en endelig beslutning flere år ud i fremtiden, hvorfor en genopførelse af laden i Klosterlund blev afvist.

Grønhøj Kro meldte sig derfor på ny som interesseret i en løsning.

Status herfor er beskrevet indledningen til denne artikel.

Opdateret 13. juli 2021
Her ses sponsorerne for Kartoffelens Univers: Gregers Laigaard - Grønhøj Kro, Ingelise Vestergaard - Sparekassen Kronjylland, Anders Dyrberg - Formand for Karup Kartoffelmelfabrik, Aksel Kramer - Foreningen Kartoffeltyskerne på Alheden samt Ellen og Bo Løw-Larsen - Stofgården, Grønhøj. Foto: Privatfoto
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk