Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Status vedr. Sandkærgårdeladens fremtid

Status

Foreningen ejer nu resterne af laden, der er flyttet i depot på Grønhøj Kro. Kroværten Gregers Laigård er meget interesseret i et nyt forsøg på at få den genopført i forbindelse med kroen.

Foreningen har indgået en aftale med Gregers Laigård om brugsretten til et jordstykke på Kroens areal til opførelse af laden. Den er nu godkendt af Herning og Viborg museer, der derfor har overdraget laden til foreningen.

Det skøøer i tillid til, at Kartoffeltyskerforeningen i samarbejde med en eller flere andre lokale foreninger vil drage omsorg for ladens genopførsel og fremtidige bevaring i Grønhøj Kros maskinhal . Begge museer vil i det omfang, det er dem muligt, agere støtte for projektet.

Foreningen ser frem til et godt samarbejde om det fremadrettede arbejde, der kun kan gennemføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft - og økonomisk støtte fra diverse fonde og/eller virksomheder - evt. som en del af projektet Kartoflens Univers i Grønhøj.

Baggrund: 

Allerede i 2010 var foreningen opmærksom på ladens tilstand med risiko for sammenstyrtning. Det var samme år et tema på slægtstræffet (se hjemmesidens arkiv fra slægtstræf 2010). Kroejer Gregers Laigård, Grønhøj, arbejdede dengang med planer om et Alhedecenter, hvori laden indgik. Vi tog derfor dengang ingen initiativer om laden. På slægtstræffet i 2011 fortalte Gregers imidlertid, at planerne var skrinlagte, (se Arkiv, slægtstræf 2011). Da ingen os bekendt derefter tog initiativ til ladens bevarelse, undersøgte vi mulighederne for dette. 

De tidligere ejere var positive, hvis laden blev et ikke-kommercielt museumsprojekt. Nationalmuseets Frilandsmuseum var interesseret, hvis vi ikke fandt et jysk museum, der ville have den. Uden kendskab til museumslovgivningen kontaktede vi nogle jyske frilandsmuseer. Klosterlundmuseet, var positiv og da det er placeret på en del af Alheden, levede det op til ønsket om i muligt omfang at bevare laden på Alheden. Ejerne gav deres støtte til Klosterlundløsningen, da den lever op til deres forudsætning om, at laden skal indgå i et museum, samtidig med, at den ikke skal indgå i et kommercielt formål.

Vi skrev om temaet i medlemsbladet og drøftede det på i alt 8 møder på vore slægtstræf og 2 generalforsamlinger. På møderne nævntes en placering i Grønhøj, hvor laden oprindeligt stod, ligesom Kongenshus indgik som forslag til en placering. På forslag fra medlemmerne blev det muligt at indbetale frivillige bidrag til ladens bevarelse med Klosterlund som en accepteret mulighed. Hjemmesidens tophistorie i 2012 var et par måneder historien om Sandkærgårdeladen og Klosterlundmuligheden, ligesom det igen var et tema på vort slægtstræf i 2012.

Klosterlund kender museumslovgivningen og indbød derfor Viborg Museum til et samarbejde. Den 12. januar 2013 deltog Viborg og Klosterlund museum derfor i vort bestyrelsesmøde. Ved mødets afslutning fornemmede vi ikke en egentlig modstand mod en Klosterlundløsning, selv om andre placeringsmuligheder var berørt. Laden var også et tema på generalforsamlingen april 2013 med 130 deltagere uden nogen udtalte direkte modstand mod Klosterlund.  Vi hørte første gang om Viborgs interesse for Havredalsmuligheden juni 2013 umiddelbart før arbejdet med nedtagningen begyndte.

På slægtstræffet november 2013, hvor 170 medlemmer fordelt på 2 dage hørte om status, herunder Havredalsmuligheden, talte ingen mod Klosterlund. I vort medlemsblad februar 2014 omtalte vi både Havredalløsningen og Klosterlundløsningen. Vi orienterede i medlemsbladet om, hvorfor, vi anså Klostelundløsningen som den, der bedst lever op til alle de involveredes interesser. Vi omtalte også nogle af de uafklarede spørgsmål ved Havredalløsningen, der ikke nødvendigvis udelukkede os som samarbejdspartner, men at det ud fra oplægget ikke virker umiddelbart logisk for os at indgå i samarbejdet, der ikke blev yderligere konkretiseret på et møde den 10. marts2014.

Den 25. juni 2014 blev der afholdt et nyt møde mellem interessenterne. Her blev vi præsenteret for et oplæg om at laden blev opført i Klosterlund og muligheden for en rekonstruktion af et stuehus i Havredal skulle afklares mellem Havredal Landbrugsskole og Viborg Museum.

Den 17. september 2014 beslutter Viborg Kommune sig for at realisere dette oplæg.

Klosterlunds placering i nærheden af Bølling Sø, en gravhøj og fredskov indebar imidlertid større udfordringer end forudset p.g.a. forskellige fredningsbestemmelser. Måske ikke uoverkommelige. Herning Museums vurdering var dog, at udfordringerne ville skyde en endelig beslutning flere år ud i fremtiden, hvorfor en genopførielse af laden i Klosterlund er  urealistisk.

Grønhøj Kro meldte sig derfor på ny som interesseret i en løsning.

Mulighederne herfor er beskrevet i ovenstående indledning til denne artikel.

Opdateret 19. oktober 2018
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk