Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Generalforsamling 2023


Spirekoret og Seniorkoret, Brædstrup underholdt før generalforsamlingen (Klik for stort format)

Generalforsamlingen afholdtes lørdag 15. april i Grønhøj Kulturhus.

Inden selve generalforsamlingen havde vi besøg af Spirekoret og Seniorkoret fra Brædstrup.

De havde planlagt nogle fællessange, bl.a. foreningens "kendingssang" Odenwaldvisen samt en afdeling med sange bl.a. af Jeppe Aakjær. De skabte en god stemning til forsamlingens store glæde.

Vi havde besøg af Ortsvorsteher (Bydelsborgmester) Stefan Hebenstreist, Gronau, og lederen af det lokale byarkiv Gronau dokumentation Norbert Hebenstreit. Stefan Hebenstreit overbragte en hilsen fra Gronau.

Generalforsamlingen indledtes med valg af Teddy Greibe som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og gav derefter ordet til formanden for beretningsaflæggelse.

Beretningen havde fokus på museumsarbejdet i forbindelse med den genopførte Kartoffeltyskerlade fra Sandkærgårde, herunder ladeindvielsen, hvor ikke mindst de frivillige håndværkere, der havde udført det praktiske arbejde, blev fremhævet.
Også det videre arbejde med udviklingen af museets udstillinger blev omtalt. Bestyrelsen mener klart, at formålet er at skabe et unikt museum, der fortalte kartoffeltyskernes historie i overensstemmelse med  foreningens formålsparagraf. Formanden gjorde herunder en del ud af, at formålsparagraffen er bindende. Siden foreningens start i 1985 er der dog naturligvis sket en udvikling, som vi prøver at tilpasse os inden for formålsparagraffens rammer, hvilket nødvendiggør en vis fleksibilitet, når vi ser på vore nuværende generelle aktiviteter i forhold til foreningens formål.
Vort fokus på kartoffeltyskernes historie skal derfor tolkes bredere. Udstillinger om selve livet på heden i 1800 og 1900-tallet er der dog mange andre museer, der har fokus på, eksempelvis det nærtliggende Hjerl Hede og selvfølgelig Grønhøj Kro- og museer, hvorfor det ikke skal være det dominerende i vort museum.

Bestyrelsen ser gerne, at laden og vort museum med tiden kan overtages af eksempelvis Viborg Museum - men vi erkender, at det ikke er realistisk inden for den nærmeste fremtid. Selv statsanerkendte museer klager over manglende midler til vedligeholdelse af deres bygninger. Vort indtryk er, at hverken den tidligere eller nuværende regering prioriterer bevarelsen af vor kulturarv særlig højt.

Bestyrelsen opfordrer fortsat interesserede medlemmer til at melde sig til gruppen "Ladens venner", så ideer til museets udvikling og fornyelse ikke alene er en bestyrelsesopgave.
Herudover omtaltes foreningens aktiviteter med slægtstræf og busture. Foreningen er også repræsenteret med stande på diverse arrangementer som "En hyggelig dag på heden" ved Kongenshus, "Spor i lyngen" i Herning samt en Sommersøndag på Grønhøj Kro.
Derudover løftedes sløret for fremtidens aktiviteter.
Ingen ønskede at debattere synspunkterne, så generalforsamlingen godkendte beretningen uden bemærkninger. 

Regnskabet
blev fremlagt af kasseren og godkendt uden bemærkninger.

Bestyrelsen foreslog  under indkomne forslag en tilføjelse til  vedtægterne som et nyt §:4, stk. 13 litra b..
Formand og kasserer tegner i fællesskab foreningen udadtil.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

Yrsa Herholt havde fremsendt 3 forslag:

A: Ny paragraf 3, stk. 2.
Indmeldelse kan foretages som passivt medlem. Passive medlemmer vil kun modtage medlemsbladet og anden post i elektronisk form. Kontingentet udgør 2/3 af kontingentet for almindelige medlemmer. 
Ny pkt. 3.3: Passive medlemmer kan deltage i generalforsamlingen dog uden tale- og stemmeret. Passive medlemmer afholder selv udgifter til fortæring.

Forslaget blev ikke vedtaget

B: Forslag:
Ønske om hjemmesiden udbygges med en slægtstavle.
Begrundelse fra Yrsa: Det vil give mange nye passive medlemmer.
Der var en del debat om dette med flere synspunkter for og imod.

Ved afstemning blev forslaget ikke vedtaget.

   C: Mobile Pay
Kontingentbetalingen kan foregå på MobilePay,
Bestyrelsens bemærkning:
ForeningsmobilPay vil koste 999,00 kr. i oprettelse samt et gebyr på kr. 49,00 pr. måned  samt 0,75 kr. pr. transaktion

Forslaget blev vedtaget.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Aksel Kramer, Taastrup, og Anna Dürr, Viborg, genvalgtes uden modkandidater.
Der var nyvalg af Anne Marie Laier, Bellinge.

Der var genvalg af Martin Riis Thomsen, Ans, som bestyrelsessuppleant for en 2-årig periode. 

Som revisor for en 2-årig periode genvalgtes Rosa Würtz, Haderup. .

Valg af 2 revisorsuppleanter for en 1-årig periode er:
1. revisorsuppleant: Klaus Vilner, Sdr. Resen og 2. revisorsuppleant: Inger Gjesager. Skive, genvalgtes.

7. Eventuelt.

Intet til referat.

 

Opdateret 18. april 2023Udsnit af generalforsamlingens deltagere

Nogle af generalforsamlingens deltagere ved det forudgående minitræf.

Bydelsborgmeter (Ortsversteher) Stefan Hebenstreit, Gronau og lederen af Gronaus lokalhistorie Norbert Hebenstreit var gæster til generalforsamlingen.

Stemningsbillede med formanden, korlederen og et udsnit af koret.© Udarbejdet af ThiseWeb.dk