Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Generalforsamling 23. april 2022

Generalforsamling 2022 blev afholdt lørdag den 23. april kl. 14.30 i Grønhøj Kulturhus, Grønhøj skivevej, 7470 Karup 

Referat:

1)  Teddy Greibe valgtes som dirigent. Han konstaterede generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

2) Bestyrelsens beretning blev aflagt ved formanden. Den blev godkendt uden bemærkninger. 

3)  Kasseren fremlagde regnskabet. Der var et enkelt spørgsmål om kontorhold. Derefter godkendtes regnskabet. 

4) Indkomne forslag udgik, da der ikke var indkommet forslag..

5) Kontingent for 2023 blev fastsat uændret til 125 kr.

6) Valgene af 4 bestyrelsesmedlemmer betød genvalg af: :
  • Jan Hyllested, Randers. (villig til genvalg)
  • Marianne Frank, Brædstrup (villig til genvalg)
  • Henny Basse Krog, Lystrup (villig til genvalg) samt nyvalg af Betty Rasmussen, Karup, i stedet for Svend Aage Rasmussen der ikke ønskede genvalg. .
Alex Pedersen, Hobro, genvalgtes som bestyrelssuppleant for en 2-årig periode.

Flemming Lauth Nielsen, Århus, genvalgtes som revisor for en 2-årig periode. .

Som revisorsuppleanter for 1 år valgtes:Klaus Vilner, Sdr. Resen (genvalg)  samt Inger Gjesager, Skive, (nyvalg) 

Svend Aage Rasmussen nyt æresmedlem.
Under eventuelt udnævnte bestyrelsen den afgåede kasserer som nyt æresmedlem af foreningen som tak for hans 25 år i bestyrelsen, heraf de sidste 5 år som kasserer.

Formanden takkede dirigenten for vel udført arbejde, inden dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak til forsamlingen for god ro og orden.

Inden generalforsamlingen blev Sandkærgårdeladen indviet ved et offentligt arrangement:

·    Formanden Aksel  Kramer bød velkommen og begrundede den første fællessang: "Kringsatt af fjender" med tanke på de grusomheder. krige medfører. Aktuelt i Ukraine men også med en tanke på de forfærdende krigshandlinger, der fandt sted i 30-årskrigen 1618 -1648 hvor kartoffeltyskernes forfædre begav sig ud på vandring væk fra krigens gru og 7-årskrigen 1756-63, der fik mange til at tage imod den danske konges tilbud om at komme til Jylland for at dyrke heden.Derefter fulgte en tak til sponsorer og andre,d er ved frivilligt arbejde havde muliggjort genopførelen af Sandkærgårdeladen.
Mads Panny, Formand for Viborg Museum og Viborg kommunes kulturelle udvalg samt viceborgmester, fik ordet og lagde vægt på civilsamfundets engagement, uden hvilken laden aldrig var genopført.
Rainer Atzbach, Århus Universitet berettede om ladens interessante byggestil, medens Jonas Ogdal, Moesgård Museum, fortalte om aldersbestemmelsen af laden.
Bodil fra Alhedens Folkedanserforening fortalte om de to egnsdragter, som folkedanserne forærede til museet, hvorefter Alhedens Folkedanserforening og Karup Folkedanserne afslutningsvis dansede i 15 minutters iklædt folkedragter.

Imellem de forskellige indslag var der fællessange til musikledsagelse af en ægte kartoffeltysker, Tommy Würtz Rasmussen,der ledsagede sangene med flot trompetspil.
Formiddagens program blev afsluttet med kartoffelsuppe efter den franske læge permentiers opskrift fra 1700-tallet.


Opdateret 26. april 2022
Deltagere ved generalforsamlingen© Udarbejdet af ThiseWeb.dk