Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Generalforsamling 2021 - 15. august.


Den ordinære generalforsamling for 2021 afholdtes den 15. august på Hotel Pejsegården, 8740 Brædstrup.
Første punkt var valg af dirigent.
Teddy Greibe valgtes og konstaterede generalforsamlingens lovlighed.

Derefter aflagde formanden bestyrelsens beretning.
Vedr. museets fremtid i Sandkjærgårdeladen præciserede formanden klart, at uanset de mange ideer, der er, skal det indrettes i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf, der naturligvis skal tolkes bredt. Men det er og bliver historien om kartoffeltyskernes ankomst og slægterne, der er skal i fokus.  Vedr. foreningens arbejde med digitalisering præsicerede formanden, at bestyrelsen finder det naturligt at hjælpe med spørgsmål, om man er kartoffeltysker. Det kan vi også gøre på Facebook! Bestyrelsen vil dog af ressursemæssige - og medlemsplejeårsager prioritere medlemmerne med hensyn til egentlige udredninger af slægtsoplysninger.

Efter enkelte spørgsmål blev beretningen godkendt.

Kassereren fremlagde regnskabet, der godkendtes uden kommentarer.

Kontingentet blev uændret fastsat til 125 kr. årligt. 

Der var valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Følgende genvalgtes uden modkandidater: 
a) Aksel Kramer, Taastrup.
b) Anna Dürr, Viborg.
c) Anne-Marie Otte, Skive.

Martin Riis Thomsen, Ans, genvalgtes som suppleant for en 2-årig periode.
 
Rosa Würtz, nyvalgtes om revisor.

Klaus Vilner valgtes som revisorsuppleant.

Der var ingen kandidater til posten som andenrevisorsuppleant. Generalforsamlingen besluttede, at posten er ledig til næste generalforsamling.

Der var intet til referat under eventuelt.


Opdateret 17. august 2021.
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk