Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Generalforsamling 2018


Den ordinære generalforsamling afholdtes den 21. april 2018 på Aktivitetscentret, Park Alle, Frederiks. Forud for generalforsamlingen var der minislægtstræf fra kl. 10. Kl. 13 gengav Inge Brauner, Skive, meget levende og til tilhørernes store tilfredshed  to noveller af Selma Lagerløf og to historier samlet af Evald Tang Kristensen.

Formanden bød velkommen. Som dirigent valgtes Teddy Greibe.

Som første punkt gav han ordet til gæstetalerne Britta Leth, (turismekonsulent), Viborg og Gregers Laigård, Kroejer,Grønhøj. De informerede om tankerne vedr. et evt. oplevelsescenter "Kartoflens Univers" i Grønhøj, herunder muligheden for eventuel genopførelse af laden i Sandkærgårde.

Derefter fremlagde formanden bestyrelsens beretning, som blev godkendt.

Kasseren fremlagde regnskabet, der efter et par enkle spørgsmål blev godkendt.

Under punktet "Indkomne forslag" var der to forslag
A:
Forslag om ændring af vedtægterne, så bestyrelsen i tvingende situationer  kan vælge en kasserer uden for bestyrelsen frem til første ordinære generalforsamling.
Forslaget blev efter en kortere debat vedtaget med 1 stemme imod

B:
Forslag om at afsætte et beløb på max. 20.000 kr. til indledende undersøgelse af muligheden for evt. genopførelse af Sandkærgårdeladen i Grønhøj. Undersøgelserne inddrager også muligheden for at inddrage det nuværende kartoffeltyskermuseum i foreningen ”Liv på Alhedens” mulige projekt om et museum m.v. ved Grønhøj kro. Beløbet betales i givet fald fra museumskontoen, så driftskontoen (kontingentet) ikke påvirkes heraf.
Forslaget blev vedtaget uden debat.

Kontingentet for 2019 blev fastsat til 125 kr.

Der skulle vælges 4
bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Jan Hyllested, Randers, Svend Aage Rasmussen, Karup, Lissi Møller Kristensen, Ølgod, og Henny Basse Krog, Århus, valgtes alle uden modkandidater.
B:
a) Marianne Frank, Brædstrup valgtes som suppleant for en 2-årig periode, medens Martin Riis Thomsen, Ans, valgtes for et 1 år.
 
Flemming Lauth Nielsen, Århus, valgtes som revisor for en 2-årig periode.

Klaus Vilner og og Bent Phielbert nyvalgtes som revisorsuppleanter.

Under eventuelt blev der givet forskellige informationer.
Derefter takkede formanden dirigenten for på glimrende vis at lede generalforsamlingen gennem dagsordenens punkter og dirigenten afslutte mødet kl. 16.00.

 Opdateret den 22. april 2018

Opdateret 14. marts 2018Erik HJorth sørgede for klaverledsagelse til til såvel indlednings- som afslutningssangene.

Inge Brauner formidlede Selma Lagerløf og folkemindesangernen Hans Evald Tang Kristensen.

Dirigenten Teddy Greibe

Britta Leth orienterer om projektet "kartoflens univers"© Udarbejdet af ThiseWeb.dk