Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Generalforsamling 2008

Generalforsamling lørdag den 26. april 2008 kl. 14. på      Park Allé Dagcenter i Frederiks.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning – i tilknytning hertil aflægger Erik Hjorth beretning for museumsudvalget
  3. Kassereren aflægger regnskab
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år: på valg er Jan Hyllested, Ruth Randeris, Svend Aage Rasmussen og Verner Dürr (alle er villige til genvalg)
  5. Valg af 2 suppleanter for 1 år: på valg er Aksel Kramer, Søren Sørensen (begge er villige til genvalg)
  6. Valg af revisorer: på valg er Karl Sørensen og Børge Laier
  7. Valg af revisorsuppleant: på valg er Betty Rasmussen
  8. Fastsættelse af kontingent – forslag om uændret 100 kr. pr. person
  9. Indkomne forslag
  10. Eventuelt

Om generalforsamling i 2008:

Der var mødt omkring 100 til generalforsamlingen. Steen Ølgaard blev valgt som dirigent. Formand Elsa Ølgaard aflagde beretning og orienterede om kommende arrangementer, som kan ses under ”Aktiviteter” her på hjemmesiden. Kasserer Verner Dürr fremlagde regnskabet, der viser et pænt overskud.

Foreningen har nu modtaget det endelige provenu fra salget af gården i Benslehøj, og bestyrelsen har sørget for, at pengene står på højrentekonto.

Til bestyrelsen genvalgtes Jan Hyllested, Ruth Randeris, Verner Dürr og Svend Aage Rasmussen. Som suppleanter genvalgtes Aksel Kramer og Søren Sørensen. Som revisor genvalgtes Karl Sørensen og Børge Laier. Som revisorsuppleant genvalgtes Betty Rasmussen.

Kontingentet er uændret 100 kroner årligt pr. medlem. Foreningen har over 600 medlemmer, idet der hele tiden kommer nye til.

På forslag fra bestyrelsen blev det vedtaget, at museumsudvalget, der blev nedsat på generalforsamlingen i 2006 til bl.a. varetagelse af salget på Benslehøj, i fremtiden udelukkende kører som et arbejdsudvalg under bestyrelsen. Udvalget refererer til bestyrelsen, og valg til udvalget o. a. skal ikke længere foregå på generalforsamlingen, men besluttes direkte i bestyrelsen. Det giver bestyrelsen mulighed for at vælge alle dem ind i arbejdsgruppen, der er brug for.

Efter generalforsamlingen var der fælles kaffebord – og filmfremvisning, idet foreningen har fået en dvd fra Lokalhistorisk Arkiv med en gammel film fra Frederiks – med kendte folk i 1980 – og klip fra kartoffeltysker-jubilæerne i 1959 og 1984. Desuden fortalte Steen Ølgaard om sin barndom i Haurdal og Frederiks i 30´erne og 40´erne. 
 
Formanden aflægger beretning

Tid til snak med vore tyske venner

4 x Harritz

© Udarbejdet af ThiseWeb.dk