Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Generalforsamling 2017 22. april


Foreningens ordinære generalforsamling 2017 afholdtes lørdag den 22. april 2017 kl. 14.00, Aktivitetscentret, Park Alle 2, Frederiks.

Referat:
1.Valg af dirigent: Hans Evald Krath, Sunds, blev valgt

2. Bestyrelsens beretning ved formanden
Formanden aflagde bestyrelsens beretning, herunder et forslag til udtalelse om betydningen af et budget. Forslaget blev fremsat i forståelse med Klaus Vilner, der havde sat afgørende præg på udtalelsen. Vedlagt som Pdf fil nederst.
Beretinngen blev sammen med den fremsatte udtalelse godkendt uden stemmer imod.

3. Regnskab
Kasseren fremlagde regnskabet. Der var en del spørgsmål til nogle af punkterne. Specielt posteringen vedr. et tilsyneladende underskud på ca. 10.000 kr. Beløbet var et depositum til Sct. Petersborgturen, indbetalt december 2015, men forfaldt 4. januar 2016. Beløbet var oprindelig ikke bogført som et skyldigt beløb fra 2015 til 2016 regnskabet.
Derudover var der enkelte andre spørgsmål, bl.a. om foreningens varelager.
Derefter godkendtes regnskabet enstemmigt.

4. Indkomne forslag

Henrik Døssing, bestyrelsesmedlem, fremsatte på egne vegne følgende forslag til vedtægtsændringer:

Kontraktforhold.
Alle kontrakter med løbetid over et år, skal godkendes på generalforsamlingen, inder de indgåes.

Forslaget forkastedes

Budgetforhold.
Det vedtagne budgets udgiftsposter er udtryk for det maksimale beløb der må anvendes på den enkelte post. Eventuelle overskridelser kan kun forekomme efter godkendelse hos, den bevilgende myndighed, generalforsamlingen.

Forslaget forkastedes, da man under beretningen havde vedtaget det fremlagte forslag til udtalelse om forståelsen af et budget og dermed forkastet forståelsen i vedtægtsændringsforslaget.

Generalforsamlingens beslutninger.
Generalforsamlings beslutninger er bindende for bestyrelsen.

Forslaget forkastedes ud fra de faldne bemærkninger om sammenhængen mellem bestyrelsens beslutninger og generalforsamling kompetencer.
 
Bestyrelsens aflønning
Bestyrelses arbejdet bærer lønnen i sig selv. Bestyrelsen modtager derfor intet vederlag, hverken direkte, indirekte eller skjult.
Fortæring i forbindelse med bestyrelsesmøder kan dækkes med de for staten gældende satser og regler. p.t. ca. 150 kr. pr døgn.

Forslaget forkastedes.
 
5. Fastsættelse af kontingent for 2018.
Bestyrelsen fremlagde et budget for 2018 som baggrund for forslaget om uændret 110 kr. årligt.
De 110 kr. blev vedtaget.

6. Valg af:
3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg var 3 fra bestyrelsen. Derudover blev opstillet 2 kandidater på generalforsamlingen:
Valgt blev:
o    Anna Dürr (genvalg)
o    Anne-Marie Otte (genvalg)
o    Aksel Kramer (genvalg)
De på generalforsamlingen opstillede kandidater Søren Sørensen og Grethe Laursen opnåede således ikke valg

b) Valg af 1 suppleant for en 2- årig periode.
Henny Basse Krog genvalgt.

c) Valg af en revisor for en 2-årig periode.
Grethe Laursen blev nyvalgt.

6. Valg af 2 revisorsuppleanter:
Flemming Lauth Nielsen blev valgt som 1. suppleant.
Der blev ikke valgt en 2. suppleant

7. Evt.
Intet til eventuelt

Opdateret den 23. april 2017


Åbn: Budget Generalforsamlingsudtalelese april17.pdf (0,15 MB), klik her.
 

Formanden aflægger beretning. dirigenten Hans Evald Krath følger med.

Kasseren aflægger regnskabet.© Udarbejdet af ThiseWeb.dk