Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Generalforsamling 2014. Minislægtstræf og Kriminelle aner.


Erik Hjorth spiller for til sang under kaffen.

Ordinær generalforsamling 2014 afholdtes lørdag den 26. april og havde et rekordstort fremmøde på 138 medlemmer.

Claus Christensen valgtes som dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlighed.

Bestyrelsens beretning blev aflagt ved formanden Aksel Kramer. Der blev i år gjort særlig meget ud af bestyrelsens begrundelse for ønsket om, at Sandkærgårdeladen skal genopføres i Klosterlund. Bestyrelsen ser det som en enestående chance for at få laden placeret i et museumsmiljø med mulighed for at sætte fokus på kartoffeltyskernes rolle i opdyrkning af heden. Det vil i praksis imødekomme mange medlemmers ønske om et samlet museum for heden og på den måde være med til at opfylde et gammelt ønske om et Alhedemuseum - selv om det bliver som en del af et samlet museum for hedens opdyrkning.

En placering i Havredal vil ikke give samme muligheder og det fremsendte oplæg fra Havredals side vedrørende en placering i Havredal er forbundet med mange ukendte faktorer vedrørende den tænkte indretning af laden som museum, økonomien og set fra foreningens side, spørgsmålet om, hvorvidt foreningen er tiltænkt en rolle.

Uanset hvad mener bestyrelsen, at Klosterlund vil være den bedste placering med de enestående muligheder det giver for et museum, der samler hedens historie, jf. ovennævnte begrundelser. Bestyrelsen mener klart, at de muesumsmæssige fordele ved Klosterlund overskygger argumenterne om en placering i en af de to hovedbyer for kolonisterne. Skulle det geografiske argument veje tungest, ville laden skulle placeres i Grønhøj, hvad ikke p.t. er muligt. Klosterlund ligger efter manges opfattelse på Alheden, der er et ikke klart defineret område. Samtidig er mange af de mindre kolonistbyer en væsentlig del af kartoffeltyskernes historie, placeret meget tæt på Klosterlund. En placering 16 km fra Havredal anser bestyrelsen for en rimelig afstand fra en af de to hovedkolonistbyer.

Foreningens eget museum indgår ikke i diskussionen p.t. Spørgsmålet om, hvorvidt det bør indgå i planerne for en indretning af laden som museum eller skal forblive i Grønhøj, må afvente beslutninger på kommende generalforsamlinger, når ladens fremtid og funktion er endelig afgjort og vi kan forholde os til et konkret projekt, herunder vilkårene for benyttelse af laden som et evt. museum. Der var et enkelt indlæg til fordel for Havredalløsningen, medens flere talte for Klosterlundplaceringen med direkte støtte til bestyrelsens argumenter.

Formanden rettede en tak til Verner Dürr for 16 års kasserergerning,  og der blev foreslået applaus for Verner.

Efter dette blev bestyrelsen beretning godkendt ud fra de faldne bemærkninger uden nogen tilkendegav modstand mod godkendelsen.

Regnskabet udviste et overskud og blev godkendt med akklamation.
Kontingentet blev fastsat uændret til 100 kr. årligt.

Valg

Jan Hyllested, Svend Aage Rasmussen, Ruth Randeris, blev alle genvalgt til bestyrelsen. Verner Dürr ønskede ikke genvalg. Søren Sørensen nyvalgtes i stedet for.

Som ny bestyrelsessuppleant valgtes Lissie Møller Kristensen, Ølgod.

Betty Rasmussen genvalgtes som revisor, ligesom der var genvalg til revisorsuppleanterne Erik Hjorth og Per Sørensen.

Under eventuelt blev der spurgt ind til ideer om anvendelsen af foreningens økonomiske midler. Formanden lovede, at det bliver et punkt på et bestyrelsesmøde med inddragelse af de konkrete ideer, der blev nævnt fra medlemmerne (eks. Sandkærgårdeladen, bogudgivelser m.v)

Før generalforsamlingen var der et minislægtstræf..

Efter generalforsamlingen fortalte Ulrich Alster Klug, forfatter og slægtsforsker, inspirerende, underholdende og lærerigt om fordelene ved at have kriminelle aner.
 
Opdateret 27. april 2014.Formanden aflægger beretning. I forgrunden foreningens ene æresmedlem Verner Dürr.

Ulrich Alster Klug fortæller om kriminalitet og fordelene ved som slægtsforsker at have kriminelle aner.© Udarbejdet af ThiseWeb.dk