Kartoffeltyskerne på Alheden

Kartoffeltyskermuseet i Grønhøj


Mindestenen med alle Kartoffeltyskernavnene ved Grønhømuseet før afsløringen den 6. november 2016
Vort  museum ved Grønhøj Kro er åbent alle dage fra kl. 8.00 til solnedgang. Gratis adgang. Selv om coronarestriktionerne er ophævet, opfordres besøgende til afspritning af hænder. Sprit forefindes inden for døren.

Museet er ind-rettet i et lille rødt træhus, kaldet Svenskerhuset pga den røde farve. Vi har fået opsagt sit lejemål med udgangen af 2021.
Museet er opsagt pr. 31. januar 2021. vi påregner at kunne flytte museet til Sandkærgårdeladen, der er under genopførelse i en maskinhal ved Grønhøj Kro. Hvornår denne overflytning er klar, vides ikke p.t. 

Mindesten ved museet:
Den 6. november 2016 blev der ved museet afsløret en sten med navnene på alle de blivende kolonister - udført af Stenhugger Frede Kriegbaum, Randers. Frede er selv kartoffeltysker og medlem af foreningen. Stene  står udendørs, så den kan beses trods museumslukningen.

Gravsten:
Bestyrelsen har besluttet, at gravsten med kartoffeltyskernavne efter aftale kan opbevares ved Sandkærgårdeladen..Det vil typisk være gravsten, hvor gravene bliver nedlagt og kommer på en kirkegårds lapidarium ("gravstenskirkegård"), hvis ejeren ikke ønsker at hjemtage den. Der vil typisk stå i0 år. Hvis den derefter af menighedsrådet ikke betragtes som bevaringsværdig, vil den typisk blive knust og brugt i diverse asfaltbelægninger..
Ønsker stenens ejer det, kan den i stedet umidddelbart efter et gravsteds ophør eller efter de 10 år i lapidariet for ejerens regning blive transporteret til vort museum, hvor den er sikret opholdsplads til 2048. Om lejeaftalen mellem foreningen og Grønhøj Kro til den tid kan forlænges, vil tiden vise - men stenens levetid er som minimum forlænget med mere end 20 år i forhold til at stå i et lapidarium - og den kan indgå som et vidnesbyrd om kartoffeltyskernes historie.

Museets fremtid - Ladens Venner
Som nævnt er museet opsagt pr. 31. 12.2021.
Bestyrelsen har derfor besluttet at oprette et udvalg - indtil videre kaldet "Ladens Venner". Udvalget er åbent for tilmelding for interesserede medlemmer. Udvalget skal udarbejde idéoplæg og forslag til indretning og udvikling af museet. Forslagene drøftes derefter i bestyrelsen, der også er repræsenteret i udvalget. Der afholdes møder efter aftale. Om udvalget evt. skal udvikles til en egentlig "Venneforening" vil udviklingen afgøre.
Nærmere informationer og tilmelding kan ske på mail: Ladevenner@kartoffeltysker.dk   eller telefonisk til foreningens formand.
Opdateret 4. august 2021

Grønhøj kro med P-plads, der kan anvendes af museumsgæsterne.

Stenens forside

Stenens bagside

Museet med RAF-mindestenen til venstre, Morten Korchmuseet i den hvide bygning. Bagved skimtes indvanderen Leonhard Cramers mark.

Museets indretning
Svenskerhuset var oprindeligt indrettet som værelsesfløj for kroen. Bl.a. har hedemaleren Hans Schmidt boet i et af husets værelser under sine ophold på heden. Huset har siden 2002 været indrettet til museum for kartoffeltyskerne på Alheden.
I fire rum vises træk fra kartoffeltyskernes historie, bygget op om to store bord-modeller, der tydeliggør, hvordan de 30 familier var placeret i kartoffeltysker-gårde i Grønhøj og i Haurdal (Havredal).  

Modellen for Grønhøj er placeret i en stue, hvor der også er en vægplanche med familiernes placering på gårdene. Derudover er der en del plancher med kort over udvandrernes hjemsteder i Tyskland.

Modellen for Havredal er placeret i en anden stue, hvor der også er en vægplanche, der viser familiernes placering på gårdene. Havredalsrummet er specielt ved, at bordmodellen viser bebyggelsen i et årstal, medens vægplanchen viser bebyggelsen i et andet årstal. På den måde er det muligt at se, hvordan familierne flyttede rundt/skiftede gårde i koloniernes tidligste år. Desuden er der i juni 2013 opsat nogle plancher, så det er muligt at se nogle af de oprindelige matriklers placering i området, ligesom der er en planche, som viser nogle af de områder, kolonisterne flyttede ud til specielt i 1779 og 1793. Udflytningen skete dels som følge af manglende plads til de voksne børn, dels som følge af landboreformerne, der generelt medførte udflytning fra landsbyerne til de enkelte landmænds marker.

Det er også i "Havredalstuen", der er opsat 6 tysksprogede plancher om kartoffeltyskernes historie. Plancherne blev udarbejdet af foreningens tyske venner i Zwingenberg til en udstilling efteråret 2012 om migraion, (se særskilt afsnit om dette under museumsmenupunktet).

Fordelt i rummene er der også større modeller af bygninger tilhørende en kartoffeltyskergård, herunder en model af en typiske kartoffeltyskerlade. Alle laderne var opført efter samme tegninger. Mange af laderne er dog præget af den enkelte kolonists ønske om placering af porte, døre, vinduer m.v.  Laden, der i 1793 af Berthelslægten blev flyttet fra sin oprindelige placering i Frederikshøj (nu Grønhøj) til Vestre Sandkærgårde, har således ikke den store "midterport" som man ser på modellen i museet.
Der findes ikke flere originale lader. Sandkærgårdeladen er dog taget ned med henblik på en genopførelsel, så fremtidige generationer får mulighed for at se den.
En i januar 2018 stiftet forening, Liv på Alheden, er i dialog med Kartoffeltyskerforeningen om en evt. genopførelse i Grønhøj.
Den oprindelige plan om opførelse på , muligvis på  Klosterlund Museum er ikke længere aktuel.

 I et af rummene er udstillet indbo og ting fra en kartoffeltyskergård i Firhuse. Her levede Edel Harritz indtil 1992 – uden el og vand. På udstillingens vægge hænger mange gamle fotos og kort – og i et af rummene fortælles om foreningens årlige busrejse til Tyskland, ligesom der er udstillet diverse genstande, platter m.v., som vi har modtaget som gaver fra vore tyske venskabsforbindelser. Det er gratis at besøge udstillingen.

Model af kartoffeltyskergård, placeret i "Grønhøjstuen". På væggene ses udsnit af kortplancher, der viser områderne, hvorfra kartoffeltyskerne udvandrede.


Opdateret 22. juni 2021© Udarbejdet af ThiseWeb.dk