Kartoffeltyskerne på Alheden

Seneste nyt

Danske spor i Altona 7. - 9. juni 2024 - og tur til Odenwald
Der er stadig åben for tilmelding til turen til Altona. Vi oplever sporene efter danskerne i byen, d.

Generalforsamling - endelig dagsorden, Kontingent for 2024, medlemsblad
Endelig dagsorden til generalforsamlingen 27.april samt dagens fulde program incl. minislægtstræf og.

Flere, klik her

Gå tilbage til forrige side

Generalforsamling 29. august 2020


Vingstedcentret, hvor generalforsamling 2020 afholdes, her set fra oven.
Generalforsamling 29. august 2020.

Formanden bød velkommen til de 60 fremmødte på Vingstedcentret. Absolut tilfredsstillende i betragtning af de uvante former langt fra Frederiks, hvor vi normalt holder generalforsamlingen med ca. 100 deltagere.  Generalforsamlingen blev afviklet under iagttagelse af alle anbefalinger og krav fra sundhedsmyndighederne med god afstand mellem deltagerne.

Inden selve generalforsamlingen holdt Gudrun Gormsen, etnolog, tidligere direktør for Hjerl Hede, nu redaktør af Hardsyssels Årbog, et inspirerende og lærerigt oplæg om Hedebondens liv i 1800-tallet.

Første punkt var valg af dirigent. Der var forslag om Teddy Greibe, Frederiksdal. Han blev valgt uden modkandidater.

Lovlighed: Dirigenten konstaterede, at ingen havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed, selv om den var udskudt fra april pga coronasituationen.

Beretning: Derpå aflagde formanden bestyrelsens beretning i 35-året for foreningens stiftelse. Hovedtemaerne omtales her:

Sandkærgårdeladen i Grønhøj. Arbejdet skrider fremad, og der var rejsegilde i november takket være de mange frivilliges arbejdskraft - og støtten på 40.000 kr. fra Jyllandspostens fond.  Arbejdet har dog ligget stille siden marts pga den aktuelle situation.

I den forbindelse blev forløbet i projektet Kartoffelens Univers også omtalt. Trods udfordringerne med at finde den placering, foreningen er tiltænkt i dette projekt, herunder ikke mindst spørgsmålet om Sandkærgårdeladens placering i projektet, fastslog formanden, at han så store fordele ved, at laden kunne blive en del af projektet. Fordelene ved at indgå i projektet var større end ulemperne. Om vi så kan blive enige med Universets bestyrelse om vilkårene for at overdrage laden til projektet må tiden vise - men formanden anbefalede kraftigt, at vi skulle holde fast i mulighederne for at opnå en fornuftig overgangsordning så længe det var muligt.

Årets bustur blev fastholdt, så længe Udenrigsministeriet og Sundhedsmyndighederne ikke advarede mod turens gennemførelse. Der var i alt 53 tilmeldte, men pga sygdom (operationer m.v.) og coronasituationen var vi den 29. august 43 tilmeldte. Et absolut tilfredsstillende antal deltagere. Foreningen følger - og ville fortsat følge udviklingen intenst med henblik på en vurdering af forsvarligheden i turens gennemførelse.

Medlemsbladets fremtid var også et tema. Bladet vil fortsat udkomme med 4 numre årligt plus et ekstra Museumsnyt i december måned. Ud fra en økonomisk betragtning havde bestyrelsen dog besluttet ikke at forlænge den nuværende aftale om leasing af en kopimaskine, når kontrakten udløb den 31. december 2020. Det vil som forsøg blive trykt som et off-setblad i 2021.

Muligheden for at få bladet i elektronisk form benyttes kun af 30 medlemmer, så der er ikke grundlag for at overgå til en udelukkende elektronisk udgave.
Fordele og ulemper ved brug af Facebook blev også omtalt. Bestyrelsen ser flest ulemper, så foreningen vil ikke benytte Facebook som kommunikationskanal.

Efter nogle få spørgsmål og svar blev beretningen godkendt.

Regnskabet blev fremlagt af kassereren. Der var et enkelt spørgsmål til speciel leasingkontoen. Formanden medgav, at det var for stort, Derfor ville aftalen heller ikke blive forlænget.

Derefter blev regnskabet godkendt.

Kontingentet blev fastsat uændret til 125 kr.

Valg:

Der var valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Følgende blev valgt:
Jan Hyllested, Randers, genvalg.
Svend Aage Rasmussen, Karup, genvalg.
Marianne Frank, Brædstrup, nyvalgt.
Henny Basse Krog, Århus, genvalg.

Valg af suppleant for en 2-årig periode:
Alex Pedersen, Hobro, Nyvalgt.

Valg af en revisor for en 2-årig periode:
Flemming Lauth Nielsen, Århus, genvalg.

Valg af revisor for en 1-årig periode:
 Klaus Vilner, Sdr. Resen.

Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år:
1. suppleant: Tage Bitsch Johansen, Herning, Genvalgt.
2. suppleant: Rosa Würtz, Haderup. Nyvalgt, 2. suppleant.

6. Eventuelt
Intet til referat


Opdateret 29. september 2020

Formanden byder velkommen. (Klik for stort billede)


Gudrun Gormsen under sit oplæg om Hedebondens liv.

Deltagerne med kaffen før generalforsamlingen© Udarbejdet af ThiseWeb.dk