Kartoffeltyskerne på Alheden

Gå tilbage til forrige side

Generalforsamling 2017 22. april

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling Lørdag den 22. april 2017 kl. 14.00, Aktivitetscentret, Park Alle 2, Frederiks. Minislægtstræf fra kl. 10.00.

Foreløbig dagsorden:
1.Valg af dirigent (Forslag: Hans Evald Krath, Sunds)
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
Beretningen vil indeholde en delafstemning om betydningen af et budget som en vejledning, ikke en håndfæstning.
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår tilføjelse til vedtægternes § 4, stk.12:
Bestyrelsen kan udpege en kasserer uden for bestyrelsen, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. 
5. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår uændret 110 kr. årligt
6. Valg af:
a) 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er:
o    Anna Dürr (villig til genvalg)
o    Anne-Marie Otte (villig til genvalg)
o    Aksel Kramer (villig til genvalg)
b) Valg af 1 suppleant for en 2- årig periode. På valg er Henny Basse Krog (villig til genvalg).
c) Valg af en revisor for en 2-årig periode.
På Valg er Børge Laier.
Ny revisor for 1 år: Nuværende revisorsuppleant Erik Hjorth er villig til valg i stedet for Betty Rasmussen, der er fratrådt pga. Svend Aage Rasmussens udpegning som kasserer.
c) 2 revisorsuppleanter: Begge vakante
Erik Hjorth (er fratrådt, da han fungerer som revisor i stedet for Betty Rasmussen.) og Per Sørensen er udmeldt af foreningen.
Der kan til alle posterne opstilles yderligere kandidater
7. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 8. april. Endelig dagsorden med indkomne forslag, herunder navne på kendte kandidater til valgene under pkt. 6, vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside senest den 9. april 2017.

Opdateret den 10. marts 2017


© Udarbejdet af ThiseWeb.dk